آيا واقعاً اينترنت خانواده را نابود کرده؟


مولف : الکس کروتوسکي


مترجم : نجمه رمضاني


 


محققاني که از دورانِ پيش ازاينترنت، روي موضوع خانواده کار مي‌کردند، پيش از اين مي‌گفتند که با رشدفردگرايي، زندگي خانوادگي رو به ضعف مي‌رود. قبل از آمدن ايميل، پيامک‌هايدائمي و فيس‌بوک، روند رو به رشدِ طلاق آغاز شد. آن‌وقت‌ها خانواده‌هاوعده‌هاي غذايي کمتري در کنار هم مي‌خوردند. اين مکر بزرگترهاي عصر مدرناست که انگشت اتهام را سمتِ فناوري‌اي بگيرند که آن را درک نمي‌کنند و درنتيجه آن را مسئول رفتارهاي نسل نو مي‌دانند، رفتارهايي که نمي‌توانندکنترلش کنند.


گاردين ما محکوم به شکستيمرفقا. همان‌جور که نشسته‌ايد و داريد به خاطرِ پرخوري‌هاي روزِ تعطيل آروغمي‌زنيد و توي فيس‌بوک استتوس جديد مي‌گذاريد و متعجبانه مادربزرگتان رانگاه مي‌کنيد که مي‌خواهد با کينکت1 رکوردِ شخصي‌اش را بزند و جِين کوچولوهم مدام آيپد جديدش را توي چشمتان مي‌کند. جامع? ما در حال فروپاشي است. درمرکز اين سقوط، مقدس‌ترين واحد اجتماعي يعني خانواده دارد زوال مي‌يابد. وشما- بله شما- هم مسئول آنيد


.


چرا؟ زيرا با روابطي که روياينترنت با دوستان و آشنايانتان برقرار کرده‌ايد، فعالانه با متهمي جانيهمدست شده‌ايد، متهمي که به شکلي نظام‌مند توازن اجتماعيِ متزلزلي را بر هممي‌زند که نقط? تمايز ما از انسان‌هاي اوليه است. يک تيتر ديوانه‌وارمي‌گفت «اينترنت موجب مرگ مي‌شود»، ديگري هم اين‌طور بود: «اينترنتبچه‌هايمان را معتاد کُدها کرده!» شما همان‌جا نشسته‌ايد، توييت مي‌کنيد وخبر نداريد که آن فلوت‌زنِ افسون‌گر2 دارد مي‌آيد تا خانواده‌تان را بفرستدقعرِ دره.


خدايا، بس کنيد. افول خانواد?سنتي از همان زماني مطرح بود که قابيلِ رواني به خاطر ارث پدري برادرش،هابيل، را کشت و هملت، نخستين نمون? افراطي آدم‌هاي احساساتي، با کينه وسردي روي صحنه به مادرش زخم زبان زد که پدرش را او مسموم کرده. در 60 سالگذشته، نقش آن فلوت‌زن را جيمز دينِ3 گروه بيتلز، با موهاي وزوزي و نوجوانيهميشگي‌اش، جيمي پيج4 هوسران، ماريو5، قارچ‌خورِ خيکي و مريلين منسونِ6شيطان‌پرست بازي کرده‌اند. حالا که به قرن بيست‌و‌يک رسيده‌ايم، آن فلوت‌زنشده است دانشجوي بدشناسِ ترک‌تحصيلي هاروارد يعني مارک زاکربرگ. بگوييدکجايش بد است؛ راستش را بخواهيد، من که فکر مي‌کنم وضعمان خيلي هم خوب است.


محققاني که از دورانِ پيش ازاينترنت، روي موضوع خانواده کار مي‌کردند، پيش از اين مي‌گفتند که با رشدفردگرايي، زندگي خانوادگي رو به ضعف مي‌رود. قبل از آمدن ايميل، پيامک‌هايدائمي و فيس‌بوک، روند رو به رشدِ طلاق آغاز شد. آن‌وقت‌ها خانواده‌هاوعده‌هاي غذايي کمتري در کنار هم مي‌خوردند. اين مکر بزرگترهاي عصر مدرناست که انگشت اتهام را سمتِ فناوري‌اي بگيرند که آن را درک نمي‌کنند و درنتيجه آن را مسئول رفتارهاي نسل نو مي‌دانند، رفتارهايي که نمي‌توانندکنترلش کنند.


صداي اعتراضتان را مي‌شنوم: «آخه، آخه، آخه، پس بچه‌ها چي؟ اون‌ها تو اينترنت کارهاي بد ياد مي‌گيرندرست است اما قبلاً هم توي خيابان ول مي‌گشتند و آنجا هم کارهاي بد يادمي‌گرفتند. حالا که ما اين قدر در زندگي واقعي از يکديگر مي‌ترسيم که درخان? بغلي را نمي‌زنيم تا يک فنجان شکر بگيريم، نکند طرف تفنگ داشته باشديا بچه‌باز باشد، اينترنت تنها راه ماست براي بيرون رفتن از قفس‌هايطلاکاري‌شده‌مان و در مقايسه با بقي? نقشه‌هاي فرار، روش خيلي مناسبي هممحسوب مي‌شود.


اينترنت خانواده را از بيننمي‌برد؛ اگر هم کاري کند، نجات خانواده است. ما در دنيايي زندگي مي‌کنيمکه به شکل فزاينده‌اي گذرا است، دنيايي که نياز به گذران زندگي، در هم?کشورها، مهاجرت دست‌جمعي افراد به مراکز شهري را افزايش داده است. بچه‌هااز والدين خود جدا شده‌اند، خواهر و برادرها از هم دور افتاده‌اند ولياينترنت ابزارهايي به ما مي‌دهد که ارتباط را آسان مي‌کنند .


ادامه مطلب...

 انتشار از منبع : akbari1-parsi - akbari1-parsi
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:31:40
  برچسب ها : مسئول ,غذايي کمتري ,مسئول رفتارهاي ,مي‌دانند، رفتارهايي ,پيامک‌هايوعده‌هاي غذايي ,ايميل، پيامک‌هايوعده‌هاي ,پيامک‌هايوعده‌هاي غذايي کمتري ,ايميل، پيامک‌هايوعده‌هاي غذايي ,آمدن ايميل، پيامک‌هايوعده‌هاي ,ازفردگرايي، زندگي خانوادگي